อาจารย์พัจนภา เพชรรัตน์

อาจารย์พัจนภา เพชรรัตน์

เผยแพร่เมื่อ 09/01/2017 ผู้ชม 473

อาจารย์โปรแกรมวิชานิติศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์
ชื่อ-สกุล (Eng) : Phatchanapha  Phetcharat

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชานิติศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านการกฎหมาย

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชานิติศาสตร์  ชั้น 2
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3230

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์