หลักสูตร

หลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ 19/12/2016 ผู้ชม 1,765

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

………………………………….….…………..

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คณะ/สาขาวิชา            สาขาวิชานิติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 

1.รหัสและชื่อหลักสูตร
    ภาษาไทย         หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
    ภาษาอังกฤษ      Bachelor of Laws Program

 

2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
    ชื่อเต็ม (ไทย)      นิติศาสตรบัณฑิต
    ชื่อย่อ (ไทย)       น.บ.
    ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   Bachelor of Laws
    ชื่อย่อ (อังกฤษ)   LL.B.

 
3.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
    ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต

 

4.รูปแบบของหลักสูตร
    4.1รูปแบบ
        หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

    4.2ภาษาที่ใช้
        ภาษาไทย

    4.3การรับเข้าศึกษา
        รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้

    4.4ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
        เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

    4.5การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
        ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 
5.สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

    5.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

    5.2 เริ่มใช้หลักสูตรภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป

    5.3 คณะกรรมการประจำคณะ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

    5.4 สภาวิชาการ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

    5.5 สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
 

6. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
    หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา พ.ศ. 2561


7.อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

    (1)    ทนายความ  

    (2)    ตำรวจ       

    (3)    นิติกร        

    (4)    ฝ่ายบุคคลทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน

    (5)    ครู/อาจารย์

    (6)    ปลัดอำเภอ

    (7)    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

    (8)    พนักงานคดีปกครอง

    (9)    พนักงานคุมประพฤติ

    (10)   เจ้าพนักงานบังคับคดี

    (11)   เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

    (12)   นายทหารพระธรรมนูญ

    (13)   นักวิชาการที่ดิน

หลักสูตร