คลังรูปภาพ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

09/06/2017 : ผู้เข้าชม 331 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 9 มิถุนายน 2560

31/05/2017 : ผู้เข้าชม 377 : โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพด้านกฎหมาย กิจกรรม “งานวิชาการลูกรพีภาคเหนือ ครั้งที่ 3” ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

29/03/2017 : ผู้เข้าชม 301 : โครงการ แข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

02/02/2017 : ผู้เข้าชม 244 : ประกวดคลิปวีดีโอในระดับจังหวัด ในหัวข้อ "ตามรอย"

20/01/2017 : ผู้เข้าชม 395 : การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 20 มกราคม 2560 เนื่องในงานนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13

20/01/2017 : ผู้เข้าชม 272 : การอบรมสัมมนาความรู้ด้านกฎหมาย เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในวันที่ 20 มกราคม 2560 เนื่องในงานนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13

14/01/2017 : ผู้เข้าชม 240 : นิติศาสตร์สู่ชุมชน ภาค กศ.บป. กิจกรรมออกค่าย

22/12/2016 : ผู้เข้าชม 257 : โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์