โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ (PLOs) กิจกรรม การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ (LLL) วันที่ 17 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2

คลังรูปภาพ : โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ (PLOs) กิจกรรม การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ (LLL) วันที่ 17 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2

เผยแพร่เมื่อง 17/03/2024 ผู้เข้าชม 26