ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ สายจันดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ สายจันดี

เผยแพร่เมื่อ 09/01/2017 ผู้ชม 1,149

ประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ สายจันดี
ชื่อ-สกุล (Eng) :  Parichat  Saichandee

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชานิติศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชานิติศาสตร์  ชั้น 2
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3230

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ สายจันดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัจนภา เพชรรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัจนภา เพชรรัตน์

เผยแพร่เมื่อ 09/01/2017 ผู้ชม 980

อาจารย์โปรแกรมวิชานิติศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัจนภา  เพชรรัตน์
ชื่อ-สกุล (Eng) : Phatchanapha  Phetcharat

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชานิติศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านการกฎหมาย

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชานิติศาสตร์  ชั้น 2
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3230

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัจนภา  เพชรรัตน์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชิน รอดกำเหนิด

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชิน รอดกำเหนิด

เผยแพร่เมื่อ 09/01/2017 ผู้ชม 1,613

อาจารย์โปรแกรมวิชานิติศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : รองศาสตราจารย์ ดร.สุชิน  รอดกำเหนิด
ชื่อ-สกุล (Eng) : Suchin  Rodqumnoed 

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชานิติศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านการสอนนิติศาสตร์

ติดต่อ

ห้องคณบดี ชั้น 2
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3000

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชิน  รอดกำเหนิด

อาจารย์ศรัณย์ จงรักษ์

อาจารย์ศรัณย์ จงรักษ์

เผยแพร่เมื่อ 09/01/2017 ผู้ชม 600

อาจารย์โปรแกรมวิชานิติศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์ศรัณย์ จงรักษ์
ชื่อ-สกุล (Eng) : Saran  Jongrak 

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชานิติศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านการสอนนิติศาสตร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชานิติศาสตร์  ชั้น 2
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3230

      คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ศรัณย์ จงรักษ์

อาจารย์อนุพงศ์ รุ่งน้อย

อาจารย์อนุพงศ์ รุ่งน้อย

เผยแพร่เมื่อ 09/01/2017 ผู้ชม 1,196

อาจารย์โปรแกรมวิชานิติศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์อนุพงศ์  รุ่งน้อย
ชื่อ-สกุล (Eng) :  

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชานิติศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านการสอนนิติศาสตร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชานิติศาสตร์  ชั้น 2
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3230

      คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์อนุพงศ์  รุ่งน้อย