อาจารย์จันทิมา ก้อนจันทร์เทศ

อาจารย์จันทิมา ก้อนจันทร์เทศ

เผยแพร่เมื่อ 09/01/2017 ผู้ชม 302

ประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ
ชื่อ-สกุล (Eng) :  Chantima  Konchantet

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชานิติศาสตร์
เชียวชาญด้านกฏหมาย

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชานิติศาสตร์  ชั้น 2
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3230

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์จันทิมา	ก้อนจันทร์เทศ

อาจารย์พัจนภา เพชรรัตน์

อาจารย์พัจนภา เพชรรัตน์

เผยแพร่เมื่อ 09/01/2017 ผู้ชม 257

อาจารย์โปรแกรมวิชานิติศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์
ชื่อ-สกุล (Eng) : Phatchanapha  Phetcharat

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชานิติศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านการกฎหมาย

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชานิติศาสตร์  ชั้น 2
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3230

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์

ผศ.สุชิน รอดกำเหนิด

ผศ.สุชิน รอดกำเหนิด

เผยแพร่เมื่อ 09/01/2017 ผู้ชม 589

อาจารย์โปรแกรมวิชานิติศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ผศ.สุชิน  รอดกำเหนิด
ชื่อ-สกุล (Eng) : Suchin  Rodqumnoed 

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชานิติศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านการสอนนิติศาสตร์

ติดต่อ

ห้องคณบดี ชั้น 2
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3000

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.สุชิน  รอดกำเหนิด

อาจารย์อภิชาติ บวบขม

อาจารย์อภิชาติ บวบขม

เผยแพร่เมื่อ 09/01/2017 ผู้ชม 319

อาจารย์โปรแกรมวิชานิติศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์อภิชาติ บวบขม
ชื่อ-สกุล (Eng) :  Apichart  Buabkhom

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชานิติศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านการสอนนิติศาสตร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชานิติศาสตร์  ชั้น 2
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3230

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์อภิชาติ 	บวบขม

อาจารย์ปาริชาติ สายจันดี

อาจารย์ปาริชาติ สายจันดี

เผยแพร่เมื่อ 09/01/2017 ผู้ชม 329

อาจารย์โปรแกรมวิชานิติศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์ปาริชาติ สายจันดี
ชื่อ-สกุล (Eng) :  Parichat  Saichandee

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชานิติศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชานิติศาสตร์  ชั้น 2
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3230

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ปาริชาติ	สายจันดี

อาจารย์นิฐิณี ทองแท้

อาจารย์นิฐิณี ทองแท้

เผยแพร่เมื่อ 09/01/2017 ผู้ชม 473

อาจารย์โปรแกรมวิชานิติศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์นิฐิณี ทองแท้
ชื่อ-สกุล (Eng) :  Nithinee Tongtae

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์


คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชานิติศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชานิติศาสตร์  ชั้น 2
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3230

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์นิฐิณี ทองแท้