" โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปริญญาตรี ตามเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 แบบกึ่ง site visit (ออนไลน์)

 วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2567

เผยแพร่เมื่อ 19/07/2024 ผู้เช้าชม 62


โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ (PLOs) กิจกรรม การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ (LLL)

วันที่ 17 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2

เผยแพร่เมื่อ 17/03/2024 ผู้เช้าชม 171


การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกิจกรรม Open House HUSO KPRU 2023

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 16/11/2023 ผู้เช้าชม 166


โครงการพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการบริหารจัดการ ของหลักสูตร AUN-QA กิจกรรม การนำเสนอบทความวิชาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 03/11/2023 ผู้เช้าชม 322


ขอแสดงความยินดีโปรแกรมวิชานิติศาสตร์กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2566 รอบคัดเลือก สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ 21/08/2023 ผู้เช้าชม 132


ทั้งหมด

ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ รอบคัดเลือกส่วนภูมิภาค ระดับอุดมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565

วันที่ 23 สิงหาคม 2565  จัดโดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6   ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ 23/08/2022 ผู้เช้าชม 438


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชา

  • 83,735 ผู้เข้าชม
  • 9,178 ปีนี้
  • 15,017 ปีที่แล้ว
  • 1,373 เดือนนี้
  • 1,523 เดือนที่แล้ว
  • 52 วันนี้
  • 68 เมื่อวานนี้
  • 18 ธันวาคม 2559


หลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087