>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ

>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ 01/06/2020 ผู้ชม 213

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้

 1. : ผศ.ว่าที่ พ.ต.ดร.ธเนศวร์อุดม จูมพลหล้า  (ประธาน)
ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังคมศาสตร์
สังกัด :  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

2. ดร.ชนมภัทร โตระสะ  (กรรมการ)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า / รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
สังกัด :  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

3. อาจารย์เอมอร อ่าวสกุล (กรรมการ)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภูมิสารสนเทศ / รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
สังกัด :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ