>> โครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

>> โครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เผยแพร่เมื่อ 16/03/2020 ผู้ชม 255

  • วันที่ 16 มีนาคม 2563 โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
    ณ อุทยานแห่งชาติคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

  • ในกิจกรรมการใช้เทคโนโลยีอวกาศและการสำรวจภาคสนามด้านภูมิสารสนเทศ สำรวจและศึกษาเส้นทางธรรมชาติน้ำตกคลองลาน

  • เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้าสรรค์ ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี รวมทั้งทักษะชีวิตและอาชีพ โดยเฉพาะการสำรวจภาคสนามคือทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะผู้เรียนจะต้องเห็นสภาพจริงของพื้นที่ ก่อนสังเคราะห์ข้อมูลให้ออกมาเป็นแผนที่ เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และเทคโนโลยีดังกล่าวในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

>> โครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21