>> ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวกมลกานต์ บัวตะมะ นักศึกษาโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.กพ.

>> ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวกมลกานต์ บัวตะมะ นักศึกษาโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.กพ.

เผยแพร่เมื่อ 19/01/2020 ผู้ชม 341

 

ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวกมลกานต์ บัวตะมะ นักศึกษาโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1” เรื่อง การจำแนกการใช้ที่ดินโดยอาศัยคุณลักษณะที่เหมาะสมที่สุดภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลภาพเชิงวัตถุสำหรับข้อมูลดาวเทียม Landsat 8 : กรณีศึกษา อำเภอมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
  • จากการประกวดงานวิจัยยอดเยี่ยม ประเภทการนำเสนอโปสเตอร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ประยุกต์ การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
  • ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2563  จัดโดย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


>> ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวกมลกานต์ บัวตะมะ นักศึกษาโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.กพ.