>> กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษาในกิจกรรม งานสำรวจสำหรับนักภูมิสารสนเทศ

>> กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษาในกิจกรรม งานสำรวจสำหรับนักภูมิสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ 30/10/2019 ผู้ชม 553

>>วันที่ 30 ตุลาคม  2562 โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษาในกิจกรรม “งานสำรวจสำหรับนักภูมิสารสนเทศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์งานสำรวจทั้งกล้องวัดมุม (Theodolite) และกล้องวัดระยะทาง (Total Station) เสริมสร้างความรู้ในด้านสำรวจและรังวัด อันจะเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพของนักศึกษา และเป็นพื้นฐานในงานสำรวจภาคสนามด้านภูมิสารสนเทศต่อไป

>>โดย วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์เอกสิทธิ์ เทียนมาศ พร้อมด้วยนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ให้ความรู้และเป็นพี่เลี้ยงการการอบรมครั้งนี้

>> กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษาในกิจกรรม งานสำรวจสำหรับนักภูมิสารสนเทศ