>> การอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาและเตรียมความพร้อมในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หัวข้อเรื่อง มารยาท/การวางตัวในสังคมและสถานที่ทำงาน

>> การอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาและเตรียมความพร้อมในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หัวข้อเรื่อง มารยาท/การวางตัวในสังคมและสถานที่ทำงาน

เผยแพร่เมื่อ 16/10/2019 ผู้ชม 319

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 โปรแกรมวิชาภาษาไทย ร่วมกับ โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ และ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ได้จัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาและเตรียมความพร้อมในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หัวข้อเรื่อง มารยาท/การวางตัวในสังคมและสถานที่ทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสังคมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร  อาจารย์ชนิกา ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดการพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (พิพิธภัณฑ์เรือนไทย)

>> การอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาและเตรียมความพร้อมในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หัวข้อเรื่อง มารยาท/การวางตัวในสังคมและสถานที่ทำงาน