>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ

>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ 01/07/2019 ผู้ชม 483

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ   
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โดยมี ท่านคณะกรรมการดังนี้

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ พ.ต.ดร.ธเนศวร์อุดม  จูมพลหล้า
ตำแหน่ง :  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
สังกัด :   มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร


2.ดร.ชนมภัทร  โตระสะ
ตำแหน่ง :   อาจารย์
สังกัด :  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


3.ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค
ตำแหน่ง :   อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์
สังกัด :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ