>> การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ด้านประชาคมอาเซียนสำหรับครูอาจารย์ระดับมัธยมศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

>> การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ด้านประชาคมอาเซียนสำหรับครูอาจารย์ระดับมัธยมศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ 21/06/2019 ผู้ชม 390

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ด้านประชาคมอาเซียนสำหรับครูอาจารย์ระดับมัธยมศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ” ณ ห้องปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยที่บูรณาการการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง และคณาจารย์โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ เป็นวิทยากรในครั้งนี้

>> การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ด้านประชาคมอาเซียนสำหรับครูอาจารย์ระดับมัธยมศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ