>> โครงการการเผยแพร่นวัตกรรมภูมิสารสนเทศและต่อยอดเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตมันสำปะหลังสะอาด จังหวัดกำแพงเพชร

>> โครงการการเผยแพร่นวัตกรรมภูมิสารสนเทศและต่อยอดเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตมันสำปะหลังสะอาด จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 28/05/2019 ผู้ชม 202

        เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและโปรแกรมภูมิสารสนเทศ ได้จัด "โครงการการเผยแพร่นวัตกรรมภูมิสารสนเทศและต่อยอดเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตมันสำปะหลังสะอาด จังหวัดกำแพงเพชร"
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
          โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการเผยแพร่นวัตกรรมทางภูมิสารสนเทศ คือ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร  บุคลากร อบต.คลองน้ำไหล ครู และนักเรียน โรงเรียนคลองลานวิทยา จำนวน 100 คน
ในการนี้ ทาง ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและโปรแกรมภูมิสารสนเทศ ได้มอบ  แผนที่เหมาะสมสำหรับปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดกำแพงเพชร และหนังสือการปลูกมันสำปะหลังให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล เป็นผู้รับมอบ

>> โครงการการเผยแพร่นวัตกรรมภูมิสารสนเทศและต่อยอดเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตมันสำปะหลังสะอาด จังหวัดกำแพงเพชร