>>โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาภูมิสารสนเทศ

>>โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาภูมิสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ 02/02/2019 ผู้ชม 389

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาภูมิสารสนเทศ ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ ชั้น 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ประสิทธิ์  สิทธิดา ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ มาเป็นวิทยากรในคร้ังนี้

>>โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาภูมิสารสนเทศ