>>อบรม การใช้คอมพิวเตอร์ในสํานักงาน

>>อบรม การใช้คอมพิวเตอร์ในสํานักงาน

เผยแพร่เมื่อ 26/10/2018 ผู้ชม 484

โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้กําหนดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  ที่กําลังจะ ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 2/2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีความ พร้อมด้านต่าง ๆ ก่อนการปฏิบัติงานจริง จึงได้จัดฝึกอบรมในหัวข้อเรื่อง “การใช้คอมพิวเตอร์ในสํานักงาน” ซึ่งมี กําหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 8.00 - 16.00  น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

>>อบรม การใช้คอมพิวเตอร์ในสํานักงาน