>>กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ในกิจกรรม Daily English for Work

>>กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ในกิจกรรม Daily English for Work

เผยแพร่เมื่อ 24/10/2018 ผู้ชม 270

วันพุธ ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561 โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ในกิจกรรม “Daily English for Work” ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างเต็มรูปแบบ ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 1

วิทยากรโดย อาจารย์อานนท์ คล้ายผา จากโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

>>กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ในกิจกรรม Daily English for Work