>> กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษา ในกิจกรรม “เรียนรู้งานรังวัด: มุมของฉัน มุมของเธอ”

>> กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษา ในกิจกรรม “เรียนรู้งานรังวัด: มุมของฉัน มุมของเธอ”

เผยแพร่เมื่อ 18/10/2018 ผู้ชม 659

  • วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2561 โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษา ในกิจกรรม “เรียนรู้งานรังวัด: มุมของฉัน มุมของเธอ”
  • โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกปฏิบัติการการใช้กล้องวัดมุมและกล้องวัดระยะ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงานวัดมุมและวัดระยะ อันจะเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพของนักศึกษา และเป็นพื้นฐานในงานสำรวจภาคสนามทำแผนที่ภูมิประเทศ
  • วิทยากรโดย อ.เอกสิทธิ์ เทียนมาศ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษา ในกิจกรรม “เรียนรู้งานรังวัด: มุมของฉัน มุมของเธอ”