>> กิจกรรม อบรมมารยาทและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเตรียมตัวเข้าสังคม

>> กิจกรรม อบรมมารยาทและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเตรียมตัวเข้าสังคม

เผยแพร่เมื่อ 10/10/2018 ผู้ชม 743

โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมมารยาทไทยและการพัฒนาบุคลิกภาพให้งามตามแบบวัฒนธรรมไทยให้แก่นักศึกษา ในกิจกรรม “อบรมมารยาทและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเตรียมตัวเข้าสังคม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงมารยาทไทย การพัฒนาบุคลิกภาพ วิธีการวางตัวที่ควรปฏิบัติเมื่อเข้าสังคม และเพื่อสร้างต้นแบบของนักศึกษาที่มีมารยาทดีให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นในสังคม  ในวันพุธ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2561  ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิทยากรโดย อาจารย์อาชัญญา ศรีวรรธนศิลป์  “ครูต้นแบบมารยาทไทย”

>> กิจกรรม อบรมมารยาทและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเตรียมตัวเข้าสังคม