ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 538

ประธานโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาสพงษ์  รู้ทำนอง
ชื่อ-สกุล (Eng) : Suphatphong Ruthamnong

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ
เชี่ยญชาญด้านภูมิสารสนเทศ

ติดต่อ

ห้องพักอาจาย์โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ  ชั้น 3
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3320

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาสพงษ์  รู้ทำนอง