อาจารย์ฤทธิรงค์ เกาฏีระ

อาจารย์ฤทธิรงค์ เกาฏีระ

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 513

อาจารย์โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์ฤทธิรงค์   เกาฏีระ
ชื่อ-สกุล (Eng) : Ritthirong Kaoteera

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ
เชี่ยญชาญด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ติดต่อ

ห้องพักอาจาย์โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ  ชั้น 3
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3119

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ฤทธิรงค์   เกาฏีระ