ผศ.วัลลภ ทองอ่อน

ผศ.วัลลภ ทองอ่อน

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 1,008

อาจารย์โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ผศ.วัลลภ    ทองอ่อน
ชื่อ-สกุล (Eng) : Wallop  Thong-on

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ
เชี่ยวชาญด้านการสอนภูมิศาสตร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ  ชั้น 3
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3320

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.วัลลภ	ทองอ่อน