หลักสูตร

หลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ 19/12/2016 ผู้ชม 1,213

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

……………………………………..……………………………

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา              มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คณะ/สาขาวิชา                     สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.ชื่อหลักสูตร

    ภาษาไทย:                 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

    ภาษาอังกฤษ:              Bachelor of Science Program in Geoinformatics

 

2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

    ชื่อเต็ม (ไทย) :            วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ)

    ชื่อย่อ (ไทย) :             วท.บ. (ภูมิสารสนเทศ)

    ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :         Bachelor of Science (Geoinformatics)

    ชื่อย่อ (อังกฤษ) :          B.S. (Geoinformatics)

 

3.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

    ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

 
4.รูปแบบของหลักสูตร
    4.1รูปแบบ

        หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

    4.2ภาษาที่ใช้

        หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย

    4.3การรับผู้เข้าศึกษา

        รับทั้งนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้

    4.4ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
        เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

    4.5การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
        ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 
5.สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

    5.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์

    5.2 เริ่มใช้หลักสูตร ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป

    5.3 คณะกรรมการประจำคณะ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2559       เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

    5.4 สภาวิชาการ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใน         การประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

    5.5 สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25     เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

 
6.ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน

    หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา พ.ศ. 2561

7.อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
    7.1นักวิขาการภูมิสารสนเทศหรือผู้บริหารภูมิสารสนเทศระดับต้น
    7.2นักวิชาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และรีโมทเซนซิง
    7.3นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย
    7.4เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย/เจ้าหน้าที่สำรวจ
    7.5เจ้าหน้าที่สำรวจ
    7.6นักวิเคราะห์/พัฒนาระบบฐานข้อมูล
    7.7นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
    7.8อาชีพอิสระด้านภูมิสารสนเทศ
    7.9พนักงานภูมิสารสนเทศในหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ
    7.10ครู/อาจารย์
    7.11นักวิเคราะห์และบริหารข้อมูลเชิงพื้นที่
    7.12นักวิเคราะห์ภัยพิบัติธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร