คลังรูปภาพ โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

13/01/2017 : ผู้เข้าชม 253 : โครงการฝึกอบรมในการใช้งานเครื่องมือ หาตำแหน่งพิกัดบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม (GPS) วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ณ ห้องปฎิบัติการสารสนเทศภูมิศาสตร์