คลังรูปภาพ โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

20/09/2017 : ผู้เข้าชม 204 : เข้าพรรษา...สร้างบุญ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม(ช่วงเข้าพรรษา) การทำบุญถวายภัตตาหารเพล วันที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

06/07/2017 : ผู้เข้าชม 208 : โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน ในระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

29/06/2017 : ผู้เข้าชม 320 : โครงการพัฒนาวัตกรรมด้านภูมิสารสนเทศเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ในวันที่ 26-28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

28/06/2017 : ผู้เข้าชม 344 : การลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาเพื่อการบูรณาการโครงงานด้วยระบบภูมิสารสนเทศ เทศบาลเมืองปางมะค่า, อบต.ปางตาไว,เทศบาลตำบลท่ามะเขือและอบต.สลกบาตร ตามโครงการพัฒนาวัตกรรมด้านภูมิสารสนเทศเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2560

27/06/2017 : ผู้เข้าชม 216 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 20 มิถุนายน 2560

13/01/2017 : ผู้เข้าชม 273 : โครงการฝึกอบรมในการใช้งานเครื่องมือ หาตำแหน่งพิกัดบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม (GPS) วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ณ ห้องปฎิบัติการสารสนเทศภูมิศาสตร์