คลังรูปภาพ โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

30/05/2018 : ผู้เข้าชม 206 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561

02/04/2018 : ผู้เข้าชม 148 : ส่งมอบงานโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การสร้างภาพจำลองสามมิติของเทศบาลท่ามะเขือ เพื่อสนับสนุนโครงการเมืองน่าอยู่ของเทศบาล” วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ เทศบาลตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

28/02/2018 : ผู้เข้าชม 613 : สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ รหัสหมู่เรียน 5712208 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องเรียน 38606 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

07/02/2018 : ผู้เข้าชม 379 : การแข่งขันตอบปัญหาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ในกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

25/01/2018 : ผู้เข้าชม 323 : บริษัท mappoint asia co,ltd. ผู้นำด้านการสำรวจและทำแผนที่ ได้มาถ่ายทอดความรู้ เครื่องมือ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการทำ Street View ให้กับนักศึกษาโปรแกรมภูมิสารเทศ วันที่ 25 มกราคม 2561 ณ ลานหน้าอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20/09/2017 : ผู้เข้าชม 180 : เข้าพรรษา...สร้างบุญ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม(ช่วงเข้าพรรษา) การทำบุญถวายภัตตาหารเพล วันที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

06/07/2017 : ผู้เข้าชม 179 : โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน ในระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

29/06/2017 : ผู้เข้าชม 296 : โครงการพัฒนาวัตกรรมด้านภูมิสารสนเทศเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ในวันที่ 26-28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

28/06/2017 : ผู้เข้าชม 315 : การลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาเพื่อการบูรณาการโครงงานด้วยระบบภูมิสารสนเทศ เทศบาลเมืองปางมะค่า, อบต.ปางตาไว,เทศบาลตำบลท่ามะเขือและอบต.สลกบาตร ตามโครงการพัฒนาวัตกรรมด้านภูมิสารสนเทศเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2560

27/06/2017 : ผู้เข้าชม 198 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 20 มิถุนายน 2560