คลังรูปภาพ โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

26/10/2018 : ผู้เข้าชม 155 : ฝึกอบรมในหัวข้อเรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ในสํานักงาน ซึ่งมี กําหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

24/10/2018 : ผู้เข้าชม 147 : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ในกิจกรรม Daily English for Work ในวันพุธ ที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18/10/2018 : ผู้เข้าชม 253 : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษา ในกิจกรรม เรียนรู้งานรังวัด: มุมของฉัน มุมของเธอ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2561

10/10/2018 : ผู้เข้าชม 176 : กิจกรรม อบรมมารยาทและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเตรียมตัวเข้าสังคม วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

06/09/2018 : ผู้เข้าชม 229 : ร่วมงานสัมนาวิชาการ TUC Next Gen 2018 (Thai GIS User Conference) สัมผัสและทดลองใช้เทคโนโลยี Gis ให้เกิด Location Intelligence พร้อมฟังการบรรยาย การใช้ GIS ช่วยทีมหมูป่า วันที่ 6 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

30/05/2018 : ผู้เข้าชม 246 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561

02/04/2018 : ผู้เข้าชม 177 : ส่งมอบงานโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การสร้างภาพจำลองสามมิติของเทศบาลท่ามะเขือ เพื่อสนับสนุนโครงการเมืองน่าอยู่ของเทศบาล” วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ เทศบาลตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

28/02/2018 : ผู้เข้าชม 742 : สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ รหัสหมู่เรียน 5712208 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องเรียน 38606 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

07/02/2018 : ผู้เข้าชม 584 : การแข่งขันตอบปัญหาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ในกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

25/01/2018 : ผู้เข้าชม 403 : บริษัท mappoint asia co,ltd. ผู้นำด้านการสำรวจและทำแผนที่ ได้มาถ่ายทอดความรู้ เครื่องมือ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการทำ Street View ให้กับนักศึกษาโปรแกรมภูมิสารเทศ วันที่ 25 มกราคม 2561 ณ ลานหน้าอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์