คลังรูปภาพ โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

01/07/2019 : ผู้เข้าชม 37 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

21/06/2019 : ผู้เข้าชม 44 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ด้านประชาคมอาเซียนสำหรับครูอาจารย์ระดับมัธยมศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ” วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

28/05/2019 : ผู้เข้าชม 38 : โครงการการเผยแพร่นวัตกรรมภูมิสารสนเทศและต่อยอดเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตมันสำปะหลังสะอาด จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

22/02/2019 : ผู้เข้าชม 89 : โครงการการสร้างแผนที่ทรัพยากรชุมชนอย่างมีส่วนร่วมโดยใช้ภูมิสารสนเทศ ในพื้นที่อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร สู่กลุ่มเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 21 -22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

02/02/2019 : ผู้เข้าชม 104 : โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาภูมิสารสนเทศ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ ชั้น 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

26/10/2018 : ผู้เข้าชม 114 : ฝึกอบรมในหัวข้อเรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ในสํานักงาน ซึ่งมี กําหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

24/10/2018 : ผู้เข้าชม 97 : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ในกิจกรรม Daily English for Work ในวันพุธ ที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18/10/2018 : ผู้เข้าชม 188 : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษา ในกิจกรรม เรียนรู้งานรังวัด: มุมของฉัน มุมของเธอ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2561

10/10/2018 : ผู้เข้าชม 111 : กิจกรรม อบรมมารยาทและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเตรียมตัวเข้าสังคม วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

06/09/2018 : ผู้เข้าชม 193 : ร่วมงานสัมนาวิชาการ TUC Next Gen 2018 (Thai GIS User Conference) สัมผัสและทดลองใช้เทคโนโลยี Gis ให้เกิด Location Intelligence พร้อมฟังการบรรยาย การใช้ GIS ช่วยทีมหมูป่า วันที่ 6 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร