ฝึกอบรมในหัวข้อเรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ในสํานักงาน ซึ่งมี กําหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

คลังรูปภาพ : ฝึกอบรมในหัวข้อเรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ในสํานักงาน ซึ่งมี กําหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อง 26/10/2018 ผู้เข้าชม 154