ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 512

ประธานโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาสพงษ์  รู้ทำนอง
ชื่อ-สกุล (Eng) : Suphatphong Ruthamnong

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ
เชี่ยญชาญด้านภูมิสารสนเทศ

ติดต่อ

ห้องพักอาจาย์โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ  ชั้น 3
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3320

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาสพงษ์  รู้ทำนอง

อาจารย์ฤทธิรงค์ เกาฏีระ

อาจารย์ฤทธิรงค์ เกาฏีระ

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 487

อาจารย์โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์ฤทธิรงค์   เกาฏีระ
ชื่อ-สกุล (Eng) : Ritthirong Kaoteera

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ
เชี่ยญชาญด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ติดต่อ

ห้องพักอาจาย์โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ  ชั้น 3
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3119

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ฤทธิรงค์   เกาฏีระ

อาจารย์พิรฎา ทองประเสริฐ

อาจารย์พิรฎา ทองประเสริฐ

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 461

อาจารย์โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์พิรฎา ทองประเสริฐ
ชื่อ-สกุล (Eng)Pirada Tongprasert

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ
เชี่ยญชาญด้านภูมิสารสนเทศ

ติดต่อ

ห้องพักอาจาย์โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ  ชั้น 3
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3320

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์พิรฎา ทองประเสริฐ

อาจารย์พัตรา คำสีหา

อาจารย์พัตรา คำสีหา

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 363

อาจารย์โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์พัตรา คำสีหา
ชื่อ-สกุล (Eng)Pattra Kumseeha

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ
เชี่ยญชาญด้านภูมิสารสนเทศ

ติดต่อ

ห้องพักอาจาย์โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ  ชั้น 3
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3320

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์พัตรา คำสีหา

อาจารย์ภาวิณี ภูจริต

อาจารย์ภาวิณี ภูจริต

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 487

อาจารย์โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์ภาวิณี ภูจริต
ชื่อ-สกุล (Eng)Phawinee Poojarit

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ
เชี่ยญชาญด้านภูมิสารสนเทศ

ติดต่อ

ห้องพักอาจาย์โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ  ชั้น 3
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3320

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ภาวิณี ภูจริต