" โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หมู่เรียน 6113210 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันที่ 25 มีนาคม 2565  ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 25/03/2022 ผู้เช้าชม 81


โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 24/03/2022 ผู้เช้าชม 87


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ B.S. (Geoinformatics)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ  B.S. (Geoinformatics)

เผยแพร่เมื่อ 14/10/2021 ผู้เช้าชม 129


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087
มือถือ 086-448-9918