" โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

การแข่งขันตอบปัญหาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้งาน Open House HUSO KPRU 2023

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์ฯ

เผยแพร่เมื่อ 15/11/2023 ผู้เช้าชม 31


กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น ณ ห้องปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 08/08/2023 ผู้เช้าชม 139


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรภูมิสารสนเทศ

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมบุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 15/07/2023 ผู้เช้าชม 160


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087
มือถือ 086-448-9918