" โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

>>ทำเนียบเครือข่ายเยาวชน เพื่อส่งเสริมการจัดการน้ำระดับท้องถิ่น ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ลุ่มน้ำคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 28/12/2020 ผู้เช้าชม 14


>> โครงการ การพัฒนาเครือข่ายเยาวชน เพื่อส่งเสริมการจัดการน้ำระดับท้องถิ่น ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ลุ่มน้ำคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 28/10/2020 ผู้เช้าชม 230


>> กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในกิจกรรม อบรมเทคนิคการพิมพ์หนังสือราชการ ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word

วันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 23/09/2020 ผู้เช้าชม 110


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087
มือถือ 086-448-9918