" โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ B.S. (Geoinformatics)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ  B.S. (Geoinformatics)

เผยแพร่เมื่อ 14/10/2021 ผู้เช้าชม 69


>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563 โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564

เผยแพร่เมื่อ 14/07/2021 ผู้เช้าชม 218


>>โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาทักษะดิจิทัล โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ - กิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการสำรวจภาคสนามด้วยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อสร้างแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

วันที่ 27 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 27/03/2021 ผู้เช้าชม 198


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087
มือถือ 086-448-9918