" โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

โครงการการพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศชุมชน เพื่อการเรียนรู้และขับเคลื่อนท้องถิ่น ณ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม ต.วังควง อ.พรานระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566  ณ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม ต.วังควง อ.พรานระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร  

เผยแพร่เมื่อ 17/02/2023 ผู้เช้าชม 69


การอบรมเชิงปฏิบัติ การขยายแนวคิดวิศวกรสังคมสู่แกนนำนักเรียนในโรงเรียน (ครู ข.) ณ โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

 วันที่ 11 -12 กุมภาพันธ์ 2566

เผยแพร่เมื่อ 12/02/2023 ผู้เช้าชม 62


กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 21/12/2022 ผู้เช้าชม 66


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087
มือถือ 086-448-9918