" โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

>>โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาทักษะดิจิทัล โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ - กิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการสำรวจภาคสนามด้วยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อสร้างแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

วันที่ 27 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 27/03/2021 ผู้เช้าชม 49


>> โครงการการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้นวัตกรรมด้านภูมิสารสนเทศและการสร้างเครือข่ายชุมชน ให้กับครู-นักเรียนโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ (กิจกรรมการส่งเสริมกระบวนการเผยแพร่และการสร้างเครือข่ายชุมชนด้วยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)

วันที่ 19-20 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 20/03/2021 ผู้เช้าชม 81


>>กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาภูมิสารสนเทศ

วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

เผยแพร่เมื่อ 17/02/2021 ผู้เช้าชม 30


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087
มือถือ 086-448-9918