>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

เผยแพร่เมื่อ 11/06/2020 ผู้ชม 174

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้

 1. ผศ.ดร.พระมหาบุญนา ฐานวีโร/ประทุมชาติ (ประธาน)
ตำแหน่ง : :  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ / ผอ.สถาบันวิจัยญาณสังวร
สังกัด :  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

2. อาจารย์ปทุมพร บุญชุม (กรรมการ)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร ภาษาอังกฤษ
สังกัด :  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

3. อาจารย์ธารีรัตน์ สุนิพันธ์  (กรรมการ)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร ภาษาอังกฤษ /ประธานหลักสูตรสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
สังกัด :  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม               

>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ