>> กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562

>> กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ 07/08/2019 ผู้ชม 474

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4  ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนสรุปปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหา ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

>> กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562