>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

เผยแพร่เมื่อ 27/06/2019 ผู้ชม 427

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมบุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โดยมี ท่านคณะกรรมการดังนี้

1.ดร.พระมหาบุญนา  ฐานวีโร/ประทุมชาติ
ตำแหน่ง :  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สังกัด :   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

2.อาจารย์ปทุมพร  บุญชุม
ตำแหน่ง :   อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ
สังกัด :  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

3.อาจารย์ทิศากร  ไชยมงคล
ตำแหน่ง :   อาจารย์ประจำหลักสูตร ภาษาอังกฤษธุรกิจ
สังกัด :  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

4. อาจารย์นันทนัช  ตนบุญ
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ