>> โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กิจกรรมการฝึกใช้คู่มือเพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ)

>> โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กิจกรรมการฝึกใช้คู่มือเพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ)

เผยแพร่เมื่อ 21/07/2018 ผู้ชม 264

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กิจกรรมการฝึกใช้คู่มือเพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ) วันที่ 14-15,21 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงพชร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่โรงเรียน และทำงานร่วมกับสถานศึกษาในท้องถิ่นโดยนำองค์ความรู้ทางวิชาการความเชี่ยวชาญของบุคลากรไปช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนและสถานศึกษาในท้องถิ่น
3. เพือส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ

เอกสารประกอบ

>> โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กิจกรรมการฝึกใช้คู่มือเพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ)