>> สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาหมู่เรียน 5812202

>> สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาหมู่เรียน 5812202

เผยแพร่เมื่อ 18/07/2018 ผู้ชม 318

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาหมู่เรียน 5812202 ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนสรุปปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหา ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เอกสารประกอบ

>> สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาหมู่เรียน 5812202