>> โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการเป็นทีมประสานงานนักแสดงต่างชาติ

>> โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการเป็นทีมประสานงานนักแสดงต่างชาติ

เผยแพร่เมื่อ 23/01/2017 ผู้ชม 782

Huso English Program – Liaison Team
ทีม “เลซอง” โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ใน ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม  ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดงานการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ ครั้งที่ ๗ ในงานราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ ๑๓ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยมีทีมงานจากโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการเป็นทีมประสานงานนักแสดงต่างชาติ หรือที่เรียกว่า เลซอง (Liaison) ซึ่งคอยดูแลอำนวยความสะดวกทุกเรื่อง ให้กับนักแสดงต่างชาติ รวมถึงการประสานงานเกี่ยวกับการแสดงของนักแสดงต่างชาติ กับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการเป็นทีมประสานงานนักแสดงต่างชาติ