>> ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ เรื่อง “Classroom-Based Research for English Teachers”

>> ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ เรื่อง “Classroom-Based Research for English Teachers”

เผยแพร่เมื่อ 09/01/2017 ผู้ชม 726

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ  เรื่อง “Classroom-Based Research for English Teachers” ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วิทยากรโดย : ร.ต.ท. (หญิง)ดร.จุฑามาส  ทองสองสี และ ดร.ประมาณ ทรัพย์ผดุงชนม์  จากสถาบันภาษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ 055-706555 ต่อ 3260  

หมายเหตุ   กรุณาส่งใบตอบรับภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
หรือทางอีเมล  atthapornch77@gmail.com

เอกสารประกอบ

>> ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ  เรื่อง “Classroom-Based Research for English Teachers”