ผศ.ดร.นิศากร ประคองชาติ

ผศ.ดร.นิศากร ประคองชาติ

เผยแพร่เมื่อ 02/01/2017 ผู้ชม 642

อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ผศ.ดร.นิศากร    ประคองชาติ
ชื่อ-สกุล (Eng) : Nisakorn  Prakongchati

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้น 2
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3260

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.นิศากร	ประคองชาติ