หลักสูตร

หลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ 18/12/2016 ผู้ชม 2,191

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)


........................................


ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
คณะ/โปรแกรมวิชา โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.รหัสและชื่อหลักสูตร
    ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
    ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in English

2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
    ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
    ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
    ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (English)
    ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (English)
3.จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
    ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต
4.รูปแบบของหลักสูตร
    4.1 รูปแบบ
        หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

    4.2 ภาษาที่ใช้
        ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

    4.3การรับเข้าศึกษา
        รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้

    4.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

        เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

    4.5การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา

        ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

5.สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
    หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

        สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่2/2554วันที่ 27 พฤษภาคม 2554สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่2/2555 วันที่28 มีนาคม 2555

6.ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
    หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษในปีการศึกษา 2557

7.อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา

    (1) รับราชการ
    (2) เลขานุการ
    (3) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
    (4) ครู อาจารย์
    (5) พนักงานธุรกิจการท่องเที่ยว
    (6) พนักงานธุรกิจการโรงแรม
    (7) มัคคุเทศก์
    (8) นักแปลอิสระ

หลักสูตร