คลังรูปภาพ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

13/09/2017 : ผู้เข้าชม 896 : โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ "HUSO English Day English Fair 2017" ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 13 กันยายน 2560

30/08/2017 : ผู้เข้าชม 580 : เข้าพรรษา...สร้างบุญ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม(ช่วงเข้าพรรษา) การทำบุญถวายภัตตาหารเพลและพิธีไหว้ครูโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

16/07/2017 : ผู้เข้าชม 701 : กิจกรรมพัฒนาภาพลักษณ์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษสู่ความเป็นสากลและเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน (ภายใต้โครงการพัฒนาโปรแกรมวิชาสู่ความเป็นเลิศ) ในระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

30/06/2017 : ผู้เข้าชม 962 : สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10/06/2017 : ผู้เข้าชม 380 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

18/02/2017 : ผู้เข้าชม 510 : Classroom-Based Research for English Teachers , February 17, 2017

23/01/2017 : ผู้เข้าชม 379 : Huso English Program – Liaison Team