คลังรูปภาพ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

15/02/2019 : ผู้เข้าชม 250 : การแข่งขันความสามารถพิเศษ KPRU'S GOT TALENT รอบที่ 1วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

02/02/2019 : ผู้เข้าชม 186 : กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ในระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

30/01/2019 : ผู้เข้าชม 216 : กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ วันที่ 30 มกราคม 2562 ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

17/10/2018 : ผู้เข้าชม 241 : Independent Study 4th Year English Major Students, HUSO, KPRU October 17, 2018, Pikun Meeting Room

21/07/2018 : ผู้เข้าชม 264 : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กิจกรรมการฝึกใช้คู่มือเพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ) วันที่ 14-15,21 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงพชร

18/07/2018 : ผู้เข้าชม 268 : การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

19/05/2018 : ผู้เข้าชม 458 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมบุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 19 พฤษภาคม 2561

24/02/2018 : ผู้เข้าชม 466 : การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยากรโดย คุณชนิกา ศรีวรรธนศิลป์

07/02/2018 : ผู้เข้าชม 507 : การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ในกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

: ผู้เข้าชม 766 : ละครเวทีภาษาอังกฤษ "THE AUDITION " ผลงานของ Don Aolidis แสดงโดย นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 2 และ 3 มีนาคม 2561 เวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์