อาจารย์นันทนัช ตนบุญ

อาจารย์นันทนัช ตนบุญ

เผยแพร่เมื่อ 02/01/2017 ผู้ชม 821

ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางสาวนันทนัช ตนบุญ
ชื่อ-สกุล (Eng) :

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้น 2
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3260

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์นันทนัช ตนบุญ

ดร.วิชุรา วินัยธรรม

ดร.วิชุรา วินัยธรรม

เผยแพร่เมื่อ 02/01/2017 ผู้ชม 690

อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ดร.วิชุรา วินัยธรรม
ชื่อ-สกุล (Eng) : Wichura Winaitham

ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้น 5
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3047

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.วิชุรา	วินัยธรรม

ผศ.ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต

ผศ.ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต

เผยแพร่เมื่อ 02/01/2017 ผู้ชม 953

อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ผศ.ดร.กมลวัฒน์   ภูวิชิต
ชื่อ-สกุล (Eng) : Kamonwat Phuwichit

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ

ติดต่อ

ศูนย์อาเซียน ตึก 14 ชั้น 9 และ ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้น 2
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3260

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.กมลวัฒน์   ภูวิชิต

รศ.ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์

รศ.ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์

เผยแพร่เมื่อ 02/01/2017 ผู้ชม 1,027

อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : รศ.ดร.ประดิษฐ์  นารีรักษ์
ชื่อ-สกุล (Eng) : Pradit Nareerak

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ

ติดต่อ

อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 1570

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รศ.ดร.ประดิษฐ์  นารีรักษ์

ผศ.ดร.นิศากร ประคองชาติ

ผศ.ดร.นิศากร ประคองชาติ

เผยแพร่เมื่อ 02/01/2017 ผู้ชม 822

อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ผศ.ดร.นิศากร    ประคองชาติ
ชื่อ-สกุล (Eng) : Nisakorn  Prakongchati

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้น 2
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3260

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.นิศากร	ประคองชาติ

อาจารย์ประทับใจ ทัศนแจ่มสุข

อาจารย์ประทับใจ ทัศนแจ่มสุข

เผยแพร่เมื่อ 02/01/2017 ผู้ชม 498

อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์ประทับใจ         ทัศนแจ่มสุข
ชื่อ-สกุล (Eng) : Pratabjai Tatsanajamsuk

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้น 2
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3260

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ประทับใจ  ทัศนแจ่มสุข

อาจารย์ชุติมา สังวรินทะ

อาจารย์ชุติมา สังวรินทะ

เผยแพร่เมื่อ 02/01/2017 ผู้ชม 798

อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์ชุติมา    สังวรินทะ
ชื่อ-สกุล (Eng) : Chutima  Sangwarinta

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้น 2
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3260

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ชุติมา  สังวรินทะ

อาจารย์บุญญวัฒน์ ศรีวังราช

อาจารย์บุญญวัฒน์ ศรีวังราช

เผยแพร่เมื่อ 02/01/2017 ผู้ชม 685

อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์บุญญวัฒน์   ศรีวังราช
ชื่อ-สกุล (Eng) : Bunyawat  Sriwangrach

ตำแหน่งทางวิชาการ : พนักงานมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้น 2
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3260

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์บุญญวัฒน์  ศรีวังราช

อาจารย์สุธาสินี ขุนทองนุ่ม

อาจารย์สุธาสินี ขุนทองนุ่ม

เผยแพร่เมื่อ 02/01/2017 ผู้ชม 792

อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์สุธาสินี ขุนทองนุ่ม
ชื่อ-สกุล (Eng) :

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้น 2
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3260

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์สุธาสินี ขุนทองนุ่ม