" โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรื่อง การเขียน e-mail ทางธุรกิจแบบต่างๆ และ การตัดต่อวีดีโอ ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 หมู่เรียน 6412202

วันที่ 2 ธันวาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 02/12/2023 ผู้เช้าชม 20


โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษได้จัดประชุมวิพากย์หลักสูตรใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารนานาชาติ CWIE (หลักสูตรนานาชาติ)

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 17/11/2023 ผู้เช้าชม 61


การอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ A-level เพื่อเข้าในระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้งาน Open House HUSO KPRU 2023

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมทองกวาว (หอประชุมทีปังกรชั้น 2)

เผยแพร่เมื่อ 15/11/2023 ผู้เช้าชม 27


การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้งาน Open House HUSO KPRU 2023

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ห้องประชุมกาสะลอง (หอประชุมทีปังกรชั้น 2)

เผยแพร่เมื่อ 15/11/2023 ผู้เช้าชม 38


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรภาษาอังกฤษ

วันที่ 13-14  กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมพิกุล 

เผยแพร่เมื่อ 14/07/2023 ผู้เช้าชม 183


ทั้งหมด

คอลัมน์ที่ 3 : ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087