" โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

>> กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เผยแพร่เมื่อ 06/07/2022 ผู้เช้าชม 67


>> กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 หมู่เรียน 6512203

วันที่ 13-15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1  อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 15/06/2022 ผู้เช้าชม 112


>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2564 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

วันที่ 10 มิถุนายน 2565

เผยแพร่เมื่อ 10/06/2022 ผู้เช้าชม 113


>> ส่งมอบสื่ออิเลคโทรนิกส์ (E-book) แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในตัวอำเภอคลองลาน ให้กับทางเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา

วันที่ 1 มิถุนายน 2565

เผยแพร่เมื่อ 01/06/2022 ผู้เช้าชม 70


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ B.A. (English)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ B.A. (English)

เผยแพร่เมื่อ 14/10/2021 ผู้เช้าชม 237


ทั้งหมด

คอลัมน์ที่ 3 : ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087