" โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

>> กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 หมู่เรียน 6512203

วันที่ 13-15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1  อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 15/06/2022 ผู้เช้าชม 84


>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2564 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

วันที่ 10 มิถุนายน 2565

เผยแพร่เมื่อ 10/06/2022 ผู้เช้าชม 87


>> ส่งมอบสื่ออิเลคโทรนิกส์ (E-book) แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในตัวอำเภอคลองลาน ให้กับทางเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา

วันที่ 1 มิถุนายน 2565

เผยแพร่เมื่อ 01/06/2022 ผู้เช้าชม 43


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ B.A. (English)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ B.A. (English)

เผยแพร่เมื่อ 14/10/2021 ผู้เช้าชม 221


>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ


วันที่ 11 มิถุนายน 2564

เผยแพร่เมื่อ 11/06/2021 ผู้เช้าชม 191


ทั้งหมด

คอลัมน์ที่ 3 : ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087