" โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ภายใต้โครงการเปิดบ้านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “Open House HUSO 2022” ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรม Open House HUSO 2022 วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 22/11/2022 ผู้เช้าชม 28


กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ภายใต้โครงการเปิดบ้านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “Open House HUSO 2022” ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรม Open House HUSO 2022 วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 22/11/2022 ผู้เช้าชม 2


>> กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เผยแพร่เมื่อ 06/07/2022 ผู้เช้าชม 174


>> กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 หมู่เรียน 6512203

วันที่ 13-15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1  อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 15/06/2022 ผู้เช้าชม 158


>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2564 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

วันที่ 10 มิถุนายน 2565

เผยแพร่เมื่อ 10/06/2022 ผู้เช้าชม 155


ทั้งหมด

คอลัมน์ที่ 3 : ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087