ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เข้าร่วม การแข่งขัน การเล่านิทานภาษาจีน 中文讲故事比赛

ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เข้าร่วม การแข่งขัน การเล่านิทานภาษาจีน 中文讲故事比赛

เผยแพร่เมื่อ 10/01/2022 ผู้ชม 1,254


โปรแกรมวิชาภาษาจีน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการการบริการวิชาการด้านภาษาจีนแก่ชุมชน กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน หัวข้อ “การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน” ประจำปีการศึกษา 2564  โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์

     การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อเป็นการบริการวิชาการด้านภาษาจีนแก่ชุมชน ท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีนให้แก่นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

 1. เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งประกอบด้วย กำแพงเพชร ตาก พิจิตรและสุโขทัย
 2. ต้องไม่มีสัญชาติจีนและไม่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร
 3. โรงเรียนสามารถส่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน 2 คน/รายการ

รายละเอียดและรูปแบบการแข่งขัน

 1. การแข่งขันในครั้งนี้เป็นการแข่งขันทักษะภาษาจีน ในหัวข้อ “การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน” แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รายการ คือ 1) การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ 2) การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นการแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ โดยส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน
 2. นิทานที่ใช้ในการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถเลือกนิทานที่ตนเองชื่นชอบได้ตามความเหมาะสม
 3. ผู้เข้าแข่งขันมีเวลา 3-5 นาทีในการเล่านิทาน โดยแต่งกายด้วยชุดนักเรียนขณะเล่านิทาน
 4. ผู้เข้าแข่งขันบันทึกวิดีโอขณะเล่านิทาน จากนั้นส่งวิดีโอฉบับสมบูรณ์ รูปแบบวิดีโอเป็นแบบ MP4 หรือรูปแบบอื่นที่เป็นที่นิยม หรือแชร์ลิงค์วิดีโอมาที่ apinya_ch@kpru.ac.th ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
 5. กรุณาระบุชื่อไฟล์วิดีโอเป็น “ชื่อโรงเรียน+รายการแข่งขัน+ชื่อสกุล+(ชื่อนิทาน)” เช่น “โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม+ม.ต้น+นางสาวอรทัย ใจงาม+(三只小猪)” เป็นต้น

เกณฑ์การให้คะแนน

    การแข่งขันทักษะภาษาจีน หัวข้อ “การเล่านิทานภาษาจีน” มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

 1. ออกเสียงถูกต้อง ชัดเจน 35 คะแนน
 2. การเว้นวรรค ท่วงทำนองถูกต้อง 20 คะแนน
 3. ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ 15 คะแนน
 4. อารมณ์และความรู้สึกร่วมกับเนื้อหาที่เลือก 15 คะแนน
 5. บุคลิกภาพโดยรวม 10 คะแนน
 6. ความเหมาะสมของระยะเวลา   5 คะแนน

หมายเหตุ  1. ใช้เกณฑ์การให้คะแนนเดียวกันทั้ง 2 รายการ

              2. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการแข่งขัน

          รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ                1,600 บาท พร้อมเกียรติบัตรออนไลน์

          รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ                1,400 บาท พร้อมเกียรติบัตรออนไลน์

          รางวัลที่ 3 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ                1,200 บาท พร้อมเกียรติบัตรออนไลน์

          รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ               800 บาท พร้อมเกียรติบัตรออนไลน์

หมายเหตุ  1. ให้เกณฑ์รางวัลเดียวกันทั้ง 2 รายการ

 1. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้ฝึกสอนจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ทุกคน
 2. หลังจากการประกาศผลการแข่งขัน ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคนจะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมมายังผู้จัด เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินรางวัลตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้จัดจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง

กำหนดการ

กรอกแบบฟอร์มการสมัครผ่านลิงค์หรือ QR Code ตั้งแต่บัดนี้ – 10 กุมภาพันธ์ 2565
ส่งลิงค์หรือไฟล์วิดีโอฉบับสมบูรณ์มายังผู้จัด ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ผ่านเว็บไซต์ https://huso.kpru.ac.th/h-chinese/

วันที่ 11 มีนาคม 2565

 

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน หัวข้อ “การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน”  โดยกรอกแบบฟอร์มการสมัครในนามโรงเรียน ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นี้

 

 

หมายเหตุ : อาจารย์ผู้ฝึกสอนกรุณาเข้าร่วมกลุ่ม Line เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม โดยสแกน QR Code ด้านล่างนี้

 

ผู้ประสานงาน อาจารย์ ดร.อภิญญา จอมพิจิตร โทร.0805077349 


จัดโดยโปรแกรมวิชาภาษาจีน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เอกสารประกอบ

ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เข้าร่วม การแข่งขัน การเล่านิทานภาษาจีน 中文讲故事比赛