>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 โปรแกรมวิชาภาษาจีน

>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 โปรแกรมวิชาภาษาจีน

เผยแพร่เมื่อ 04/06/2020 ผู้ชม 117

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้

 1. ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ (ประธาน)
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา / อาจารย์ประจำหลักสูตร
สังกัด :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

2. ดร.วิโรจน์ ตระกูลพิทักษ์กิจ (กรรมการ)
ตำแหน่ง : ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สังกัด :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

3. ผศ.จุไรรัตน์ โสภา (กรรมการ)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สังกัด :  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 โปรแกรมวิชาภาษาจีน