>> กิจกรรม พัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนเพื่อการประกอบอาชีพ

>> กิจกรรม พัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนเพื่อการประกอบอาชีพ

เผยแพร่เมื่อ 21/08/2019 ผู้ชม 325

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม "พัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนเพื่อการประกอบอาชีพ" ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีนให้กับนักศึกษา
2.เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรภาษาจีน
3.เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีศักยภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม

ซึ่งได้รับเกียรติ ท่านวิทยากร  Mr.Tan Ahengrong อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยนเรศวร

เอกสารประกอบ

>> กิจกรรม พัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนเพื่อการประกอบอาชีพ