>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาภาษาจีน

>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาภาษาจีน

เผยแพร่เมื่อ 01/07/2019 ผู้ชม 195

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาภาษาจีน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โดยมี ท่านคณะกรรมการดังนี้

1.ดร.บัณศิกาญจ  ตั้งภากรณ์
ตำแหน่ง :  อาจารย์
สังกัด :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


2.ดร.วิโรจน์  ตระกูลพิทักษ์กิจ
ตำแหน่ง : ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีนหลักสูตรศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาจีน
สังกัด :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


3.อาจารย์สิริรัตน์ วาวแวว
ตำแหน่ง :   ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สังกัด :  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 

>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาภาษาจีน