>> สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โปรแกรมวิชาภาษาไทย หมู่เรียน 5812204

>> สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โปรแกรมวิชาภาษาไทย หมู่เรียน 5812204

เผยแพร่เมื่อ 13/02/2019 ผู้ชม 276

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โปรแกรมวิชาภาษาจีนได้จัดสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หมู่เรียน 5812204  ณ ห้องเรียน 38505 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนสรุปปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหา ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

>> สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โปรแกรมวิชาภาษาไทย หมู่เรียน 5812204