>> กิจกรรมการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสารอย่างมีมารยาท

>> กิจกรรมการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสารอย่างมีมารยาท

เผยแพร่เมื่อ 19/12/2018 ผู้ชม 149

กิจกรรมการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสารอย่างมีมารยาท วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.สุกัญญา ปานทอง ประธานสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

>> กิจกรรมการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสารอย่างมีมารยาท