>> ขอเชิญชวนเข้าร่วม กิจกรรมตรุษจีน

>> ขอเชิญชวนเข้าร่วม กิจกรรมตรุษจีน

เผยแพร่เมื่อ 14/02/2018 ผู้ชม 435

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม กิจกรรมตรุษจีน พบกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน เช่น รำพัดจีน ระบำธิเบต กังฟูพัด เชิดมังกรและสิงโต ซุ้มนิทรรศการ อาหาร และของรางวัลอีกมากมาย ณ หอประชุมรัตนอาภา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ลงทะเบียน 12.00 น.

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีนและบุคคลที่สนใจ ได้ตระหนักถึงคุณค่าและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของจีน

2.  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานด้านภาษาจีนของโปรแกรมวิชา

3.  เพื่อให้นักศึกษาและบุคคลที่สนในเห็นคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมจีน

4.  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาและบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรม

5.  เพื่อบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน

>> ขอเชิญชวนเข้าร่วม กิจกรรมตรุษจีน