หลักสูตร

หลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ 19/12/2016 ผู้ชม 1,432


(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

………………………………….….…………..

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คณะ / โปรแกรมวิชา โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.รหัสและชื่อหลักสูตร
    ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

    ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Chinese

 

2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
    ชื่อเต็ม (ไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)

    ชื่อย่อ (ไทย) ศศ.บ.(ภาษาจีน)

    ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Arts (Chinese)

    ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.A. (Chinese)

 

3.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
    ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต

 

4.รูปแบบของหลักสูตร
    4.1รูปแบบ
        หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

    4.2ภาษาที่ใช้
        การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาจีน

    4.3การรับเข้าศึกษา
        รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้

    4.4ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
        เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

    4.5การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
        ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 

5.สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
    5.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน( หลักสูตรกลางสถาบันราชภัฏที่ สกอ. เห็นชอบ พ.ศ. 2555 )

    5.2 เริ่มเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป

    5.3 คณะกรรมการประจำคณะเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

    5.4 สภาวิชาการเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

    5.5 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

 

6.ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
    หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา พ.ศ. 2561

 

7.อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
    (1) ล่ามระหว่างชาวไทย-ชาวจีน

    (2) นักแปลภาษา แปลหนังสือ แปลเอกสาร ฯลฯ

    (3) มัคคุเทศก์

    (4) นักพากย์ละคร ภาพยนตร์

    (5) งานเลขานุการภาษาจีน

    (6) ครู อาจารย์ของภาครัฐและภาคเอกชน

    (7) บุคลากรด้านการทูตของกระทรวงต่างประเทศ

    (8) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

    (9) งานธุรกิจด้านการค้าขาย ส่งออกและนำเข้า

    (10) งานกิจการส่วนตัว

    (11) นักวิชาการหรือที่ปรึกษาด้านภาษาจีนในหน่วยงานต่างๆ

หลักสูตร